Rotterdam, Sanering voormalig TIC/ Morcon terrein

Opdrachtgever:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Uitvoeringsperiode:

2013

Contractvorm:

RAW-bestek

Het Havenbedrijf Rotterdam is voornemens het voormalige TIC terrein geschikt te maken voor terreinuitgifte. TIC is een op- en overslagbedrijf van vooral vloeibare chemicaliën. De producten bestaan uit onder andere acetaten, alcoholen, ketonen, aromaten en vluchtige gechloreerde en alifatische koolwaterstoffen. De overslag van chemicaliën vond plaats vanuit schepen, aangemeerd langs de aanlegsteiger aan de Chemiehaven, naar de opslagtanks op het terrein. Verdere overslag vond plaats vanuit de opslagtanks naar treinwagons, tankwagens en rechtstreeks in vaten.

In 2010 heeft er een grootschalige sanering plaats gevonden op het terrein. Na de sanering is er onderzoek uitgevoerd en blijkt de verontreiniging verre van volledig gesaneerd te zijn. Daarom voert Verheij Infra fase 2 uit van de sanering. De verontreiniging met BTEXN (Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen, Naftaleen) en VOCI  in de bodem en het grondwater worden verwijderd middels ontgravingen en bemaling. Het opgepompte grondwater wordt gereinigd via een striptoren. Na het reinigen kan het worden geloosd in de haven. 

Totaal is er onder milieukundige begeleiding en gelaags ontgraven circa 1745 m3 verontreinigde grond ontgraven. Een gedeelte hiervan is weer toegepast op de locatie. Het overige gedeelte is afgevoerd naar een reiniger. 

Een bijkomende risico was het naastgelegen AKZO terrein. Hier konden schadelijke gassen ontsnappen waaronder Chloorgas. Dit, in combinatie met de aangetroffen verontreinigingen en de aanwezigheid van eventuele ontstekingsbronnen, zijn de werkzaamheden uitgevoerd onder 3T-2F condities. Dit betekent onder andere middels gasmaskers en aanblaasunits.