In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft Verheij Infra besloten de CO2-prestatieladder te beklimmen. Dit heeft in 2014 geresulteerd tot het behalen van het certificaat.

Waarom CO2-reductie?

Het broeikaseffect, CO2-reductie; bekende begrippen die de laatste jaren steeds actueler lijken te worden. De uitstoot van CO2 en de uitbuiting van de aarde (ontbossing) heeft een nadelig effect op ons milieu. Om een enigszins leefbaar milieu te behouden zal iedereen zijn steentje bij moeten dragen.

Steeds meer opdrachtgevers verwachten een stuk CO2-bewustzijn van hun opdrachtnemers. Om in te spelen op de wensen van de opdrachtgever heeft Verheij Infra b.v. niveau 3 behaald op de CO2-prestatieladder, SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

Verheij al actief in MVO Drechtsteden

Verheij Infra participeert in een de Duurzaamheidskring Werkendam.

Op 6 november 2018 hebben de leden van deze Duurzaamheidskring een intentieverklaring ondertekend, waarbij we o.a. onze doelstelling hebben vastgelegd op minimaal 5% CO2-reductie binnen 3 jaar en 10% binnen 5 jaar.

Intentieverklaring CoP CO2-Prestatieladder

CO2-PRESTATIELADDER VERHEIJ INFRA, TREDE 3

  • Inzicht

Verheij Infra brengt jaarlijks haar CO2-footprint in kaart en communiceert deze aan belanghebbenden via de website.

 Bijlage - Certificaat CO2-Prestatieladder

2018

De Nieuwe CO2 Footprint van 2018 

  • CO2-reductie

Verheij Infra heeft een CO2-prestatieplan opgesteld. In dit managementplan is onder andere omschreven welke CO2-doelstellingen zijn geformuleerd en hoe het plan van aanpak er uit ziet.

Druk op CO2-Prestatieplan om de laatste versie in te zien.

  • Transparantie

Verheij Infra wil transparant communiceren over haar doelstellingen en voortgang met betrekking tot CO2-reductie. Dit is omschreven in bijgevoegde communicatieplan.

Druk op communicatieplan om deze in te zien.

Periodiek wordt de voortgang gerapporteerd van het CO2-Prestatieplan.

Klik op periodieke voortgangsrapportage geheel 2018 om deze in te zien.

  • Participatie

Om kennis te vermeerderen en te delen was Verheij Infra van 2013 tot 2017 aangesloten bij MVO Drechtsteden en deed  mee met de Community of Practice CO2-Prestatieladder.   

Sinds 2018 heeft Verheij Infra zich aangesloten bij de Duurzaamheidskring van Werkendam. De leden van deze community komen vijfmaal per jaar samen. De community wordt geleid door een adviseur van stichting Stimular. Centraal staat het halen én brengen van informatie over CO2-reductie, de CO2-Prestatieladder en duurzaam ondernemen. Hierbij richten de leden zich zowel op het technisch verbeteren van de bedrijfsvoering als op bewustwording bij zichzelf en de medewerkers.

Verheij Infra is hierin een actief deelnemer.

Daarnaast probeert Verheij Infra samen te werken in de keten waarin zij actief is. Hieruit ontstaan soms keteninitiatieven die efficiëntie opleveren, met als resultaat een CO2-reductie.

Verheij Infra heeft samen met enkele partners uit de keten, onder begeleiding van stichting Stimular, een keteninitiatief opgezet. Dit is een CO2-reductieproject op gebied van bandenspanningcontrole, met als titel: Loop naar de Pomp.

..